Regulamin

Regulamin

Ośrodka Wczasowego KOŚCIELEC

34-532 Czarna Góra ul Sołtystwo 29

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach w godzinach od 6:00 do 22:00

2. Doba hotel zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15:00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00

3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatku zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji ,oraz uregulowaniem końcowej kwoty w dniu przyjazdu .

5. Cena pobytu nie uwzględni opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywana na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.

8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu ( np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11:00 ( ostatniego dnia pobytu)

powoduje konieczność opłacenia należności za następna dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenie pobytu.

10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będzie rozpatrzony.

11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

12. Szkody wynikając z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczone są na miejscu tj. podczas pobytu , według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarcza na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, zaleca się zachować należytą staranność związaną z zamykaniem drzwi i okien w momencie opuszczania pokoju .

14. Ba terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano , z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

15. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt.28 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte beż prawa do jakichkolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

16. W obiekcie zabronione jest:

– zakłócanie spokoju, np. Wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka ( lub w trakcie ciszy nocnej )

– zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobą:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających .

– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

18. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.

19. Zezwolenie za pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymanie zgody podczas rezerwacji oraz za dodatkową opłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątanie nieczystości oraz wyprowadzanie zwierząt na spacer poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy . Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełna odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

20. Wjazd I parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony , Ośrodek nie podpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe ( np. Wiatr, burza, woda ,ogień, prąd itp.) Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.

21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.

22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe ( np. wiatr , bura, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu lub wody itp.

23. Rezygnacja :

a) w przypadku rezygnacji z usługi kwota zadatku na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi .

b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

24. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalania ogniska poza miejscem wyznaczonym oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt. 16.

25. Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.

26. W pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

27. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: – na stronie internetowej www.owkoscielec.pl

– w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynności rezerwacyjnych .

28. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

29. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu .